PROTOQUOTE

Myyntiehdot, Proto Labs, Inc.

Myyjä. Tässä käytettynä ”Myyjä” tarkoittaa PL Finland Oy -yhtiötä, joka sijaitsee Ruskossa, Suomessa.

Proto Labs -tarjoukset. Proto Labs antaa Tarjouksen Ostajan osasta tai osista Ostajan Myyjälle lähettämän 3D CAD -mallin perusteella. Kaikki muutokset 3D CAD -malliin edellyttävät päivitettyä Tarjousta. Tarjoukset ovat voimassa 30 päivää, minkä jälkeen hinnoittelu saattaa muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Myyjä pidättää itsellään oikeuden korjata tarjouksessa mahdollisesti olevat lasku- ja kirjoitusvirheet.

Tarjous ja sopimuksen hyväksyntä. Nämä Myyntiehdot muodostavat yhdessä voimassa olevan Tarjouksen kanssa juridisesti sitovan sopimuksen (”Sopimus”) ja sisältävät Ostajan ja Myyjän välisen kokonaisymmärryksen Myyjän toimittamista tavaroista ja palveluista ja ohittavat kaikki muut mahdolliset osapuolten väliset sopimukset, esitykset ja ymmärrykset, olivatpa ne suullisia tai kirjallisia. Ostajan katsotaan hyväksyneen tämän Sopimuksen, kun Ostaja hyväksyy Tarjouksen tai lähettää ostotilauksen tai muun kirjallisen asiakirjan, joka ilmaisee Ostajan aikomuksen edetä Sopimuksen solmimisessa. Tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin tilauksiin, jotka Myyjä hyväksyy Ostajalta ja/tai Ostajan valtuuttamilta ostajilta Ostajalle annetun tarjouksen perusteella. Tässä olevat ehdot ovat ainoita ehtoja, joita sovelletaan tavaroiden ja palveluiden ostamisessa ja myymisessä Ostajan ja Myyjän välillä; mitään muita ehtoja ei sovelleta ja ne poissuljetaan täten nimenomaisesti, mukaan lukien rajoituksetta kaikki tarjouspyynnössä, ostotilauksessa, sivustossa tai muualla olevat ehdot. Ainoat tarjouspyynnössä, ostotilauksessa, sivustossa tai muussa kirjallisessa materiaalissa olevat ehdot, joita sovelletaan Myyjän niin hyväksyessä, ovat tuotettujen tavaroiden kuvausta, hintaa, määrää ja toimituksen määräpaikkaa koskevat ehdot, ja kaikki muut ehdot suljetaan pois eikä niitä sovelleta. Myyjän hyväksyttyä määräyksen ostaja on vastuussa kaikista toimituksen viivästymisistä tai alkuperäisen hinnan lisäksi tulevista toimitusmaksuista, jotka johtuvat Ostajan pyytämästä muutoksesta, johon Myyjä on antanut kirjallisen suostumuksensa.

Ilman syytä tapahtuva irtisanominen. Ostaja voi irtisanoa tilauksen kokonaan tai osittain koska tahansa lähettämällä kirjallisen ilmoituksen osoitteeseen [email protected]; irtisanominen tulee voimaan Myyjän vastaanotettua viestin. Irtisanomistapauksissa Myyjä pidättää itsellään oikeuden laskuttaa Ostajaa kaikista ennen irtisanomisilmoituksen vastaanottamista tuotetuista tavaroista tai palveluista, sekä kaikesta hartsista, joka on ostettu Ostajan osien valmistamiseksi, ja jota Myyjä ei voi palauttaa. Tämä osio ei vaikuta Ostajan oikeuteen peruuttaa tämä tilaus Myyjän tekemän rikkomuksen vuoksi, eikä rajoita sitä.

Toimitus; määrä; nimike. Mikä tahansa mainittu toimitusaika edustaa Myyjän aikomaa tai tyypillistä toimitusaikaa, mutta todelliset toimitusajat saattavat vaihdella. Myyjä pidättää itsellään oikeuden rajoittaa määriä koska tahansa. Ostajalle saatetaan toimittaa osittaisia lähetyksiä. Kaikki osat lähetetään Myyjän toimipaikoista toimituslausekkella FCA (Incoterms 2010). Omistajuus siirtyy Ostajalle sinä päivämääränä ja kellonaikana, jolloin lähetys toimitetaan liikenteenharjoittajalle.

Hinta ja maksuehdot. Kaikki hinnat on ilmoitettu Yhdysvaltain dollareissa ja kaikki maksut on suoritettava Yhdysvaltain dollareissa. Hintoihin ei sisälly rahti, lähetys, erityispakkaus tai -käsittely, tullimaksut eikä, ellei nimenomaisesti mainittu, myynti-, valmiste-, käyttö- tai muut verot, jotka peritään tämän tapahtuman seurauksena (muut kuin verot, jotka perustuvat yksinomaisesti Myyjän verotettavaan tuloon). Alennuksiin ei ole annettu lupaa. Maksutapoina ovat Visa, MasterCard, Discover, American Express tai ennakkomaksu Myyjän hyväksymässä muodossa. Kun luotto on hyväksytty, tavarat tai palvelut voidaan laskuttaa ja kaikkien summien maksamisen eräpäivä on 30 päivää netto laskun päivämäärästä lukien. Mikäli Ostaja haluaa Myyjän esittävän laskut tai muita tietoja sähköisesti Ostajan tai kolmannen osapuolen sähköisten maksujen sivustoilla, kaikki tällaiseen käyttöön liittyvät maksut ovat Ostajan vastuulla.

Vaatimustenvastaiset tavarat. Ostaja tarkastaa toimitushetkellä kaikki Myyjän toimittamat tavarat, ja mikäli jokin tavara ei vastaa vaatimuksia, Ostajan on ilmoitettava asiasta Myyjälle kirjallisesti yhdeksänkymmenen (90) päivän sisällä tavaroiden toimituksesta ja kuvattava ilmoituksessa, millä tavalla tavara ei vastaa vaatimuksia. Myyjällä on oikeus ja mahdollisuus korjata tai vaihtaa vaatimustenvastaiset tavarat. Myyjällä ei ole mitään velvollisuutta korjata, vaihtaa tai muuten korvata vaatimustenvastaisia tavaroita Ostajalle, jos Ostaja ei ilmoita myyjälle kirjallisesti tavaroiden vaatimustenvastaisuudesta yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa siitä, kun Myyjä on toimittanut tavarat.

Takuut. Myyjä ei ota vastuusta tämän tapahtuman kohteena olevien tavaroiden suunnittelusta. Mikäli Myyjän henkilökunta ehdottaa suunnitteluun muutoksia tai analysoi suunnittelua, simuloi sitä tai neuvoon siinä, tämä tehdään vain Myyjän oman valmistusprosessin vaatimusten täyttämiseksi. Ostajalla säilyy yksinomainen oikeudellinen vastuu tämän tapahtuman kohteena olevien tavaroiden suunnittelusta ja suorituskyvystä. Ostaja on yksinomaisessa vastuussa siitä, että Ostajalta ostetut tavarat ja palvelut täyttävät sovellettavien säädösten vaatimukset. Ostaja esittää ja takaa Myyjälle, että mikään Ostajalta Myyjälle annettu tai tulevaisuudessa annettava tieto ei ole määritetty Yhdysvaltain liittovaltion tai minkään muun kansainvälisen hallinnon taholta luottamukselliseksi, salaiseksi tai erittäin salaiseksi tai vastaavalla tavalla luokitelluksi.

MYYJÄ EI ANNA TAVAROILLE TAI PALVELUILLE MINKÄÄNLAISTA ESITYSTÄ TAI TAKUUTA, SUORAA TAI EPÄSUORAA, MUKAAN LUKIEN MUTTEI RAJOITTUEN TAKUU KAUPATTAVUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

Edellä mainitun yleiskattavuutta mitenkään rajoittamatta Myyjä ei ota mitään vastuuta tai vahingonkorvausvastuuta tämän tapahtuman kohteena olevien tavaroiden materiaalin valinnasta. Ostaja on yksinomaisesti vastuussa sen varmistamisesta, että valmistettavien tavaroiden materiaalit täyttävät kaikki sovellettavien säädösten vaatimukset tai määritykset, mukaan lukien mutta ei rajoittuen direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS-direktiivi) sekä mikä tahansa tämän direktiivin toteuttava kansallinen lainsäädäntö, ISO, FDA, UL, CSA, CE, TUV, FCC, NSF ja USP. Ostajan on varmistettava kaikki materiaaleja koskevat Myyjän henkilökunnan väittämät tai Myyjän toimittamat tekniset tiedot kyseisen materiaalin valmistajalta.

Turvaaminen tappioilta. Ostaja sitoutuu puolustamaan Myyjää (sekä tämän työntekijöitä, edustajia ja asiamiehiä) sekä sitoutuu turvaamaan nämä tappioilta ja suojaamaan nämä seuraavien asioiden varalta sekä niitä vastaan: vaateet, vahingonkorvausvelvollisuudet, menetykset, vahingot, rangaistukset, sakot tai sanktiot (mukaan lukien rajoituksetta korot, asianajopalkkiot ja -kulut, tullimaksut, sakot, verot, rangaistukset tai kaikki muut valtiolliset sanktiot) jotka aiheutuvat siitä, että Ostaja käyttää Myyjän tavaroita tai palveluita, tai siitä, että jotakin tämän Sopimuksen määräystä rikotaan tai siitä, että jokin kolmas osapuoli nostaa vaateen patenttioikeuksien, tavaramerkin tai tekijänoikeuksien loukkauksesta tai liikesalaisuustietojen väärinkäytöstä.

Ylivoimainen este. Myyjä ei ole vastuussa tämän Sopimuksen velvoitteiden täyttämisestä, mikäli tällainen epäonnistuminen tai viive johtuu ylivoimaisesta esteestä, tulipalosta, myrskystä, lakosta, sähkökatkosta, työvoimaan liittyvistä vaikeuksista, mellakoista, vaikeuksista materiaalin, laitteiden, työvoiman tai kuljetusten saannissa, hallituksen asettamista rajoitteista tai mistä tahansa muusta tapahtumasta, johon Myyjä ei ole kohtuudella voinut vaikuttaa. Mikäli ilmenee pulaa raaka-aineista tai muista tarvikkeista, Myyjä saa kohdistaa materiaaleja ja tarvikkeita ostajiensa kesken oman yksinomaisen harkintansa mukaisesti, eikä ole vahingonkorvausvastuussa Ostajalle mistään sen seurauksena syntyneestä viiveestä tai peruutuksesta.

Työkalut. Myyjän prosessit ovat tekijän- ja teollisuusoikeuden alaisia, joten kaikki niissä käytettävät Työkalut ovat myös ovat tekijän- ja teollisuusoikeuden alaisia, eivätkä ne ole yleisesti ottaen yhteensopivia muiden laitteiden kanssa eivätkä siirrettävissä niihin. Myyjän mahdollisesti veloittamien työkalu- tai suunnittelumaksujen estämättä kaikki nämä Työkalut ovat Myyjän omaisuutta ja jäävät Myyjän omaisuudeksi. Myyjä ei kuitenkaan käytä Mukautettuja työkaluja kenenkään muun Myyjän ostajan tavaroiden tuottamiseen ilman Ostajan nimenomaista lupaa. Tässä Sopimuksessa ”Työkalut” tarkoittavat kaikkia Myyjän kehittämiä tekijän- ja teollisoikeuden alaisia ohjelmistoja, prosesseja, menetelmiä ja työkaluja koneistettujen, osien, ruiskuvalumuottien, ruiskuvalettujen osien ja 3D-tulostettujen osien tarjouslaskentaan, analyysiin, suunnitteluun, automaatioon ja valmistamiseen, ja ”Mukautetut työkalut” tarkoittavat nimenomaisesti Ostajaa varten kehitettyjä työkaluja, muotteja tai kiinnikkeitä ja joista Myyjä veloittaa Ostajaa erikseen. Myyjän työkalujen varastointikäytäntönä on, että jos Mukautettuja työkaluja ei käytetä kolmeen vuoteen, Myyjä voi tuhota Mukautetut työkalut harkintansa mukaan.

Ostajan toimittamat materiaalit – Muovin ruiskuvalu. Jos Myyjä suostuu käyttämään Ostajan toimittamaa hartsia muovin ruiskuvaluun, Ostajan yksinomaisella vastuulla on toimittaa tällainen materiaali pikaisesti ilman mitään kustannuksia tai kuluja Myyjälle riittävän laadukkaana ja riittävän suuressa määrin (sisältäen varan mistä tahansa syystä johtuvalle hukalle tai jätteille) siten kuin Myyjä katsoo tarpeelliseksi velvoitteidensa täyttämiseksi. Myyjä ei palauta jätettä, hukkapaloja (mukaan lukien valurungot ja valutapit) eikä vähämerkityksistä määrää materiaalia. Myyjä ei ole vahingonkorvausvastuussa mistään tässä mainittujen tavaroiden toimituksen epäonnistumisesta tai viivästymisestä, ja Ostajan vastuulla on maksaa mahdollisten aiemmin neuvoteltujen toimituslisämaksujen estämättä, mikäli tällaisen epäonnistumisen tai viiveen syynä on Ostajan kyvyttömyys toimittaa kyseisiä materiaaleja ajoissa tai sen laatuisina tai siinä määrin mitä Ostaja pitää tarpeellisena. Myyjän Ostajalle lähettämien materiaalien säilytyskäytäntönä on, että myyjä voi harkintansa mukaan tuhota Ostajan lähettämän materiaalin, kun se on ollut käyttämättömänä vuoden.

Myyjän tarjoamat tekstit, kuvat ja ohjelmistotiedostot. Tekijänoikeus tiedostoissa. Kaikki immateriaalioikeudet Myyjän ostajalle tarjoamiin teksteihin, kuviin, ohjelmistotiedostoihin ja muihin materiaaleihin (”Myyjän materiaalit”) säilyvät Myyjällä. Ostaja ei saa poistaa mitään Myyjän merkintöjä tai muuttaa Materiaaleja millään tavalla ilman Myyjän etukäteistä kirjallista hyväksyntää (joka voidaan evätä mistä tahansa syystä).

Ostajan tarjoamat tekstit, kuvat ja ohjelmistotiedostot. Tekijänoikeutta Ostajan Myyjälle antamiin tiedostoihin, kaikkeen tekstiin, kuviin, ohjelmistotiedostoihin ja muihin materiaaleihin (”Ostajan materiaalit”), poikkeuksena edellä määritetyt Työkalut tai Mukautetut työkalut, kaikkia tuotoksia, suunnitelmia tai missä tahansa muodossa olevia tekijän teoksia, mukaan lukien niiden muokkaukset tai johdannaiset, joita Ostaja luo tai tuottaa Myyjän toimittaessa palveluita, pidetään yksinomaan Ostajan omaisuutena ja kaikki oikeudet niihin ovat yksinomaan Ostajalla.

Liittovaltion hallituksen sopimukset. Myyjä on suuryritys, joka on rekisteröitynyt System for Award Management (SAM) -järjestelmään. Jos tapahtuma liittovaltion sopimuksen tai alisopimuksen alihankinta, Ostaja ja Myyjä hyväksyvät sen, että tämän sopimuksen alaisuudessa Myyjän Ostajalle toimittamat tavarat ja palvelut ovat ”kaupallisia tuotteita” (commercial items) liittovaltion hankintasäädöksen kohdan FAR 2.101 (48 CFR § 2.101) mukaisesti. Tässä tapauksessa Myyjä takaa, että tämän sopimuksen alaisena tarjotut tavarat ja palvelut on hinnoiteltu samalla tasolla ja tavalla kuin Myyjän vastaavissa kaupallisissa sopimuksissa, jotka koskevat samanlaisia tavaroita ja palveluita, ja että tällaisia tavaroita ja palveluita myydään kaupallisilla markkinoilla, mahdollisesti mukautettuna tavallisesti kaupallisilla markkinoilla olevasta tyypistä. 

Alkuperämaa. Myyjä ei anna mitään alkuperämaatodistusta tämän Sopimuksen alaisena, ellei asiasta ole etukäteen sovittu kirjallisesti. Myyjä sanoutuu nimenomaisesti irti kaikista ”passiivisista” todistuksista, jotka mahdollisesti sisältyvät Ostajan asiakirjoihin tai Sopimukseen liittyvään viestintään.


Luottamuksellisuus. ”Luottamukselliset tiedot” tarkoittaa kaikkia niitä Ostajan Myyjälle paljastamia tietoja, jotka ovat Ostajan tekijän- ja teollisoikeuksien alaisia, eivätkä ole julkisesti tunnettuja. Myyjä ei käytä mitään Luottamuksellisia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseen. Suojellakseen Luottamuksellisten tietojen salaisuutta ja välttääkseen Luottamuksellisten tietojen paljastumisen ja luvattoman käytön Myyjä toimii yhtä huolellisesti (muttei vähemmän kuin kohtuudella edellytettävällä huolellisuuden tasolla) kuin omien luottamuksellisten ja tekijän- ja teollisoikeuksien alaisten tietojensa suhteen. Ostajan kirjallisesti niin pyytäessä myyjä tuhoaa kaikki Luottamuksellisia tietoja sisältävät tai esittävät asiakirjat ja niiden kaikki kopiot ja pyyhkivät tällaiset Luottamukselliset tiedot Myyjän tietokonejärjestelmistä, lukuun ottamatta sähköisesti arkistoituja sähköisiä kopioita, jotka eivät ole helposti käytettävissä. Ostajan niin pyytäessä Myyjä antaa kirjallisen vahvistuksen tällaisesta palautuksesta tai tuhoamisesta ja pyyhkimisestä Ostajalle.

Vientisääntöjen noudattaminen. Ostaja ja Myyjä noudattavat tämän Sopimuksen alaisuuteen kuuluvien tavaroiden tai palveluiden osalta kaikkia sovellettavia vientirajoituksia ja -sääntöjä, jotka on antanut mikä tahansa Yhdysvaltain virasto tai viranomainen, mukaan lukien mutta ei rajoittuen Yhdysvaltain kauppaministeriön ylläpitämät Export Administration Regulations (”EAR”) -vientisäännöt, Yhdysvaltain sisäministeriön ylläpitämät kansainvälistä asekauppaa koskevat säännöt (International Traffic in Arms Regulations, ”ITAR”) ja Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen valvontatoimiston (”OFAC”) kauppasaartojen valvontaa koskevat säännöt. Jotta Myyjä voisi tehdä tarvittavat vientirajoitustarkistukset, Ostaja suostuu ilmaisemaan kaikki vientivalvonnan alaisena (esim. ITAR) olevat tavarat kirjallisena Myyjälle, siihen mennessä, kun Ostaja hyväksyy tarjouksen, ja antamaan tarvittavat tiedot kyseiseen loppuostajaan, määränpäähän ja tavaroiden käyttötarkoitukseen liittyen. Myyjä pidättää itsellään oikeuden lopettaa tavaroiden lähettäminen tai tarjoaminen, mikäli Myyjällä on syy epäillä, että tavaroiden lähettäminen tai myyminen saattaa rikkoa jotakin vientivalvontalakia.

Kielletyt tarkoitukset. Ostaja takaa, että tämän tapahtuman alaisia tavaroita ei implantoida ihmiskehoon ja että ne eivät ole Yhdysvaltain liittovaltion ilmailuviranomaisen (FAA) tarkistuksen alaisia. Ostaja vahvistaa, että sen Myyjälle lähettämät suunnitelmat (esimerkiksi 3D CAD -mallit) ja Ostajan suunnitelman mukaisten tavaroiden valmistus ja toimitus ei saa aikaan tavaroita, jotka rikkovat jotakin liittovaltion ampuma-aselakeja.

VAHINGONKORVAUSTEN RAJOITUS. MYYJÄ EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, EPÄSUORISTA, SEURAUKSELLISISTA TAI RANGAISTUKSELLISISTA VAHINGOISTA, OLIVATPA NE SEURAUSTA TAKUUN RIKKOMISESTA, JONKIN EHDON RIKKOMISESTA, LAIMINLYÖNNISTÄ, ANKARASTA VAHINGONKORVAUSVASTUUSTA TAI MUUSTA SYYSTÄ. OSTAJA SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ PALVELUIDEN ARVIOIDUT MAKSUT JA VELOITUKSET SEKÄ NIISTÄ TODELLISUUDESSA MAKSETUT MAKSUT JA VELOITUKSET HEIJASTAVAT TÄTÄ VASTUUNRAJOITUSTA JA RISKIN JAKAMISTA. MYYJÄN TAI SEN TOIMITTAJIEN KOKONAISVAHINGONKORVAUSVASTUU OSTAJALLE TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA EI KOSKAAN YLITÄ KOKONAISMÄÄRÄÄ, JONKA OSTAJA ON MAKSANUT MYYJÄLLE TILAUKSESTA, JOKA AIHEUTTI VAHINGONKORVAUSVASTUUN.


Patentit. Tämän tarjouksen/tilauksen aiheena olevat tavarat ja/tai palvelut saatetaan tarjota ja/tai tuottaa vähintään yhden seuraavan Yhdysvaltain patenttien alaisuudessa: 6,701,200; 6,836,699; 7,590,466; 7,496,528; 7,123,986; 7,089,082; 7,630,783; 7,299,101; 7,574,339; 7,836,573; 7,840,443; 7,957,830; 8,140,401; 8,295,971; 8,239,284; 8,745,517.

Muita tietoja. Sopimus on Minnesotan osavaltion lakien alainen ja sitä tulkitaan näiden lakien mukaan jättäen lainvalintaperiaatteet huomiotta. Tähän tapahtumaan ei sovelleta YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa yleissopimusta. Tästä kaupasta tai sen seurauksena aiheutuvat kanteet, oikeustoimet tai muut oikeudelliset menettelyt käsitellään oikeusasiain tuomioistuimessa, jonka sijainti on Hennepin County, Minnesota, tai Yhdysvaltain tuomioistuimissa, jotka sijaitsevat kyseisessä piirikunnassa. Sekä Myyjä että Ostaja suostuvat jokaisen tällaisen oikeusistuimen tuomiovaltaan missä tahansa kanteessa, oikeustoimessa tai oikeudellisessa menettelyssä, ja luopuvat käräjäpaikan valintaa koskevista vastalauseista minkä tahansa tällaisen kanteen, oikeustoimen tai oikeudellisen menettelyn osalta tällaisissa oikeusistuimissa ja kaikista vaateista, että tällainen kanne, oikeustoimi tai oikeudellinen menettely on pantu vireille hankalassa foorumissa.

Englannin kieli. Kaikki tämän asiakirjan nojalla tai suoraan siihen liittyen toteutetut, annetut tai asetetut asiakirjat, ilmoitukset ja oikeustoimet ovat englannin kielellä, ja kaikkien sanojen ja ilmaisujen tarkoitus tässä tarjouksessa määritellään ja tulkitaan englannin kielellä.

Proto Labs, versio 06-2016